Această informare este efectuată de:

S.C. KALORIT S.R.L. pentru U.A.T. Șerbănești ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Extindere de gaze naturale redusă presiune PE125mm, L=750m”, Comuna Șerbănești, Județul Olt”.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa: 

 • Societății S.C. KALORIT S.R.L., cu sediul în orașul Slatina, Str. Drăgănești, nr.6, Bl. 6A, SC. B, Ap. 14. Telefon: 0745379405, reprezentată de Rogojinaru Vasile, în calitate de administrator.
 • Comunei Șerbănești, cu sediul în comuna Șerbănești, Jud. Olt. Telefon/fax: 0249/484001, reprezentată de domnul Peligrad Titi, primar.
 • Administrației Bazinelor de Apă ARGEȘ-VEDEA Pitești, str. Câmpului, nr. 6-8, cod poștal 0300. Telefon 0248/223449.

Informarea a fost făcută publică la data de: 03.12.2019.

GHEORGHIȚĂ GEORGETA și GHEORGHIȚĂ DUMITRU (denumirea titularului) având sediul în str. IZVORULUI, nr. 31, Localitatea SLATINA, Județul OLT.

Titular al planului/programului INIȚIERE PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Localitatea SLĂTIOARA, Str. UNIRII T 29/1 p 7/1,7/2,8/1, 7/3, 8/2. JUD. OLT.

Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroșanu, nr.3, Slatina, Județul Olt, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00.

Observațiile/ comentariile și sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

Anunțul a fost publicat azi: 02.12.2019

GHEORGHIȚĂ GEORGETA și GHEORGHIȚĂ DUMITRU (denumirea titularului) având sediul în str. IZVORULUI, nr. 31, Localitatea SLATINA, Județul OLT.

Titular al planului/programului INIȚIERE PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE TERENURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Localitatea SLĂTIOARA, Str. UNIRII T 29/1 p 7/1,7/2,8/1, 7/3, 8/2. JUD. OLT.

Anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroșanu, nr.3, Slatina, Județul Olt, de luni până vineri între orele 09.00 – 16.00.

Observațiile/ comentariile și sugestii se primesc în scris la sediul APM Olt, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Anunțul a fost publicat azi 29.12.2019.      

Pierdut certificat constatator nr.21371/28.10.2015 al societatii Expert Media Trust SRL, CUI 18440225, cu sediul social in localitatea Bals, strada Nicolae Balcescu, nr.19, bl.23, etaj.part, jud.Olt,  pentru activitati la sediu. Il declar nul.

 1. 1. - Informaţii generale privind autoritatea contractantă:  denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

         Serviciul Public Direcția Administrare Patrimoniu Slatina, cu sediul în  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, Cod fiscal -36962936; tel. 0249416420; fax: 0249416426; e-mail; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

            2.-  Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se scoate la vânzare imobilul situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu nr. 92A, jud. Olt,  compus din teren în suprafață totală de 954 mp și construcții, ce aparţine domeniului privat al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 52027 a UAT Slatina, cu număr cadastral 52027.

            Vânzarea se face conform art. 363 din OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului Slatina nr. 353/24.09.2019.

 1. 3. - Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

        3.1. - Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu - Biroul Evidență Domeniu Public și Privat, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

            3.2. - Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Biroul Evidență Domeniu Public și Privat din cadrul Direcției Administrare Patrimoniu Slatina, strada Unirii nr. 2B.

       3.3. - Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei și se poate achita cu numerar la casieria   Direcției Administrare Patrimoniu.

            3.4.-  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.11.2019 ,  ora 1500

 1. 4. - Informaţii privind ofertele:

            4.1.  - Data limită pentru depunerea ofertelor:  22.11.2019, ora 1200

            4.2. - Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din  municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.

              4.3. - Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

 1. 5. - Data şi locul la care se va desfaşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.11.2019, ora 1400,  la sediul Direcţiei Administrare Patrimoniu, din municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt.
 1. 6. - Denumire, adresă, nr.telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

  Tribunalul  Olt– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina, Str. Mânăstirii, nr. 2, Jud.Olt, Cod.: 230038 Slatina, Telefin:  0249 414989, 0249.43.56.38; Fax: 0249 43.73.70 (primire / inregistrare documente registratură)

 1. 7. - Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 31.10.2019.

Începând din luna noiembrie centrele de servicii din incinta Clubului Nautic și de Agrement „Plaja Oltului” – Slatina vor funcționa după următorul program:

 1. Terenuri de tenis, volei, fotbal, minigolf, role, biciclete, SPA, fitness:

Orele 09.00 -20.00 (LUNI- DUMINICĂ)

 1. Frizer, coafor :

Orele 12.30 -20.00 (LUNI- VINERI)

           11.OO - 20.00 (SÂMBĂTĂ- DUMINICĂ).

S.C. DELUXE REPAIR CARS S.R.L…, titular al proiectului „SERVICE AUTO”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „SERVICE AUTO” propus a fi amplasat în Slatina, str. Oltului, nr.101 B, județul Olt. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, Str. Ion Moroșeanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00- 14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmot.anmp.ro . Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

TITLU ANUNT

S.C. COMAN PXY LOGISTIC S.R.L. cu sediul în Sat Floru, Comuna Icoana, Strada Crinului, Nr. 3, Județul Olt declar pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE. Cod Unic de Înregistrare 38682738 din data 12.01. 2018. Îl declar nul!